രതി ഉത്സവം – വീട്ടമ്മ – ഭാഗം 01

ഞാൻ ഗോപു. 20 വയസ്സ്. ബി.കോം സെക്കൻഡിയെർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എന്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരി വീട്ടമ്മയാണ് ശോഭ. 32 വയസ്സ്, ഞാൻ ചേച്ചി എന്നാണു […] Read More… from രതി ഉത്സവം – വീട്ടമ്മ – ഭാഗം 01

രതി ഉത്സവം – വീട്ടമ്മ – ഭാഗം 02

വീട്ടമ്മ – പെട്ടന്ന് ചേച്ചിയുടെ മുറിയിൽ വെളിച്ചം തെളിഞ്ഞു. കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയ ഞാൻ ഞെട്ടിപോയി കാരണം. ചേച്ചിയുടെ മുറിയുടെ വാതിൽക്കൽ ചുണ്ടിലൊളിപ്പിച്ച ചിരിയുമായി ചേച്ചി എന്നെ […] Read More… from രതി ഉത്സവം – വീട്ടമ്മ – ഭാഗം 02