മായാ ഓർമ്മകൾ – ഭാഗം 01

ഓർമ്മകൾ – ഞാൻ മായ. കൊല്ലം ആണ് സ്വദേശം. 26 വയസ്സ് പ്രായം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 വർഷം ആയി. ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ്. രണ്ടു കുട്ടികൾ. കൂടുതൽ […] Read More… from മായാ ഓർമ്മകൾ – ഭാഗം 01