മാമിടെ വീട്ടിലെ കൂട്ടകളി (koottakali) – ഭാഗം 01

കൂട്ടകളി – കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാനും ഭാര്യയെയും മുംബൈക്ക് പോന്നതിനാൽ മാമിടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിനു പോവാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ പ്രാവിശ്യം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് […] Read More… from മാമിടെ വീട്ടിലെ കൂട്ടകളി (koottakali) – ഭാഗം 01

മാമിടെ വീട്ടിലെ കൂട്ടകളി (koottakali) – ഭാഗം 02

ഞങ്ങൾ വേഗം വസ്ത്രം ധരിച്ചു വീട്ടിലേക്കു വന്നു. മാമ്മിയെ ഞാൻ എൻറെ മടിയിൽ ഇരുത്തി ടീവീ ഓൺ ചെയ്തു. ഞാൻ : എന്നാലും മാമിടെ പൂറിനു ഇത്ര […] Read More… from മാമിടെ വീട്ടിലെ കൂട്ടകളി (koottakali) – ഭാഗം 02