ബെന്നി മുതലാളിയുടെ കളികള്‍ പാര്‍ട്ട്‌ -1

നാട്ടിലെ ഒരു പ്രമാണി ആണ് കുട്ടേട്ടൻ മുതലാളി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള കുമാരപിള്ള. പ്രായം അൻപതിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ നാല്പതിന്റെ പകിട്ടാണുളളത്. ഇഷ്ടം പോലെ പണം. കാണാന്‍ നല്ല സുന്ദരിയായ […] Read More… from ബെന്നി മുതലാളിയുടെ കളികള്‍ പാര്‍ട്ട്‌ -1