പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ Part 1

പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ – ശാലിനി എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ പേര്… കാണാൻ മൊഞ്ചുള്ള ഒരു നാടൻ പെൺകുട്ടി .ഒരു നാട്ടിൻ പ്രദേശത്തായിരുന്നു അവളുടെ വീട്. മലഞ്ചരിവും പുഴയും നിറയെ പച്ചപ്പും […] Read More… from പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ Part 1