എൻറെ ഹരിശ്രീ – ഭാഗം 01

Ente Harisree 01 എൻറെ പേര് ശ്രീകുമാർ. വയസ്സ് 28. എൻറെ അച്ഛന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടു അച്ചൻറെ കയ്യിൽ പൂത്ത പണം ഉണ്ട്. […] Read More… from എൻറെ ഹരിശ്രീ – ഭാഗം 01

എൻറെ ഹരിശ്രീ – ഭാഗം 02

Ente Harisree 02 ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തു വന്നു. അപ്പോൾ അതാ ഒരു കൊച്ച് അപ്സരസ്. ആര് കണ്ടാലും ഒന്നു കളിക്കണം എന്ന് […] Read More… from എൻറെ ഹരിശ്രീ – ഭാഗം 02