എൻറെ ജമീല ബീവി (ചരക്കു ഇത്ത)- ഭാഗം 01

ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശത്താണ് എൻറെ വീട്. മുസ്ലിംകൾ ആണ് കൂടുതലായി ആ പ്രദേശത്തു ഉള്ളത്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ധാരാളം ചരക്കു ഇത്തമാർ ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. […] Read More… from എൻറെ ജമീല ബീവി (ചരക്കു ഇത്ത)- ഭാഗം 01

എൻറെ ജമീല ബീവി (ചരക്കു ഇത്ത)- ഭാഗം 02

ചരക്കു ഇത്ത – അന്ന് രാത്രീ ഞാൻ ഇത്താടെ വീട്ടിൽ പോയി. ഇത്ത അടുക്കളയിൽ ആയിരുന്നു. ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നെ കണ്ടതോടെ ഇത്താക്ക് ഭയങ്കര […] Read More… from എൻറെ ജമീല ബീവി (ചരക്കു ഇത്ത)- ഭാഗം 02