ഇവളാണ് കാമദേവത (Kamadevatha) – Part 1

കാമദേവത (Kamadevatha) – അവളെന്നേയും കൂട്ടി അവളുടെ വീട്ടിലെത്തി. എല്ലാവരും ഒരോരോ കാര്യത്തിനായി പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തിരിച്ചെത്തുക അമ്മയായിരിക്കും. അതും മൂന്നു മണി കഴിഞ്ഞേ വരൂ. […] Read More… from ഇവളാണ് കാമദേവത (Kamadevatha) – Part 1

ഇവളാണ് കാമദേവത (Kamadevatha) – Part 2

കാമദേവത (Kamadevatha) – അവള്‍ കുനിഞ്ഞു എന്റെ അരക്കെട്ടിലേയ്ക്കു മുഖം ചായിച്ചു. പൊങ്ങി നിന്നാടുന്ന എന്റെ സാധനത്തിന്റെ മകുടത്തില്‍ അവള്‍ നക്കി, അവന്റെ തല ബുദ്ധിമുട്ടി അവള്‍ […] Read More… from ഇവളാണ് കാമദേവത (Kamadevatha) – Part 2