ഇന്റർനെറ് കഫെയിലെ കളി – ഭാഗം 01

ഇന്റർനെറ് കഫെ – ഞാൻ ബോബിൻ. ഇത് എൻറെ റിയൽ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ആണ്. എൻറെ വല്യച്ഛന്റെ മോന്റെ വൈഫ് ആയ സിനി ചേച്ചി […] Read More… from ഇന്റർനെറ് കഫെയിലെ കളി – ഭാഗം 01

ഇന്റർനെറ് കഫെയിലെ കളി – ഭാഗം 02

ഇന്റർനെറ് കഫെയിലെ കളി തുടരുന്നു…അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഫേയിലേക്കു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി ചേട്ടൻ കോയമ്പത്തൂർ പോയി. പോകുന്നതിനു മുൻപ് രാത്രി ആകുമ്പോ ചേച്ചിക്കു കൂട്ടു കിടക്കാൻ […] Read More… from ഇന്റർനെറ് കഫെയിലെ കളി – ഭാഗം 02