ആശാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശിഷ്യന്റെ ദക്ഷിണ!! ഭാഗം – 1

എന്റെ പഠിത്തം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കുട്ടുകാരുമൊത്തുള്ള അനാവശ്യ കമ്പിനി ആയിരുന്നു അതിനു കാരണം. ഒറ്റ ഒരുത്തൻപോലും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല. എല്ലാരും ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞാനും […] Read More… from ആശാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശിഷ്യന്റെ ദക്ഷിണ!! ഭാഗം – 1

ആശാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശിഷ്യന്റെ ദക്ഷിണ!! ഭാഗം – 2

ആശാനും മറ്റൊരു ശിഷ്യനും ഞാനും കൂടി ഒരു ഫൂൾ അടിച്ചുതീർത്തു, ആശാൻ നല്ലപോലെ കൊരുത്തു. എന്തായാലും പണിക്കിറങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ അവരുടെ കൂടെക്കൂടി സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്കൊണ്ട് […] Read More… from ആശാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശിഷ്യന്റെ ദക്ഷിണ!! ഭാഗം – 2

ആശാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശിഷ്യന്റെ ദക്ഷിണ!! ഭാഗം – 3

കണ്ണ് തുറന്നെങ്കിലും, ബോധം തീരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ആശാൻ ഞങ്ങളുടെ നിൽപ് പോലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആഹാരം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുകിടന്നു… അപ്പോഴേക്കും എന്റെ കൈകൾ […] Read More… from ആശാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശിഷ്യന്റെ ദക്ഷിണ!! ഭാഗം – 3