അമ്മായിയും ഞാനും Part 1

അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മായിയും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം. അമ്മാവൻ ഗുജറാത്തിലാണ്. അവിടെ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നു. നാട്ടിലെ ഉത്സവത്തിന്‌ ഞാനും അമ്മായിയും കൂടെ അച്ചന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. […] Read More… from അമ്മായിയും ഞാനും Part 1

അമ്മായിയും ഞാനും Part 2

കുളിക്കാനായി അമ്മായി ഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. ബ്ലൗസിന്റെ ഹുക്ക് അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മായി രാജൻ ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അയാൾ, താൻ കുളിക്കുന്നത് […] Read More… from അമ്മായിയും ഞാനും Part 2