അപരിചിതനോടൊപ്പം ഒരു കളി – ഭാഗം 01

ഞാൻ ബിന്ദു. എന്റെ കളി അനുഭവങ്ങളിലൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു കമ്പി കഥ എന്ന രൂപത്തിലല്ലാതെ ഞാൻ എന്ന സ്ത്രീയുടെ രതിസുഖാനുഭവം എന്നു […] Read More… from അപരിചിതനോടൊപ്പം ഒരു കളി – ഭാഗം 01

അപരിചിതനോടൊപ്പം ഒരു കളി – ഭാഗം 02

ഒരു കളി – എൻറെ എതിർപ്പ് വക വയ്ക്കാതെ അയാൾ എന്നെ നോക്കി ഒന്നു ചിരിച്ചു.അയാൾ : ഇങ്കെ യാരും വരമാട്ടേൻ. എതപ്പറ്റിയും ഭയപ്പെടവേണ്ട. ഉങ്ക കാലു […] Read More… from അപരിചിതനോടൊപ്പം ഒരു കളി – ഭാഗം 02