സേതുലക്ഷ്‌മി – ഭാഗം 01

ലക്ഷ്‌മി – പഠന കാലത്തെ മികവുകൊണ്ടും, വീട്ടിലെ സാഹചര്യം കൊണ്ടും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് മുന്നോട് ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു നല്ല കോളേജിൽ ഒന്നും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. എങ്കിലും […] Read More… from സേതുലക്ഷ്‌മി – ഭാഗം 01