ലതാ ലഹരി – ഭാഗം 01

എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാൻ ആവാത്തതും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സംഭവം ലഹരി കഥ രൂപത്തിൽ. കഥാപാത്രങ്ങൾ : ഞാൻ അരുൺ : 24 വയസ്. പഠിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാർ ചേർന്ന് […] Read More… from ലതാ ലഹരി – ഭാഗം 01

ലതാ ലഹരി – ഭാഗം 02

ലഹരി – അമ്മ അവൻറെ കുണ്ണ പുറത്തു ഇരുന്നു പൊതി തുടങ്ങി. മറിയ ചേടത്തി എല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുന്നു. അമ്മ ശരിക്കും ഉയർന്നു പൊങ്ങിയാണ് അടിക്കുന്നത്. പ്ലക്… […] Read More… from ലതാ ലഹരി – ഭാഗം 02